Garantie & Klachten

Indien je wenst gebruik te maken van garantie of je hebt een klacht kan je altijd contact met ons opnemen via info@woodyoulaser.be

Hieronder verduidelijken we even de voorwaarden:

Conformiteit en Garantie

 1. Woodyou garandeert de conformiteit van de door haar aangeboden consumptiegoederen zoals voorzien in de wettelijke consumentengarantie. Deze garantie bedraagt twee jaar voor consumptiegoederen. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 1 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen
 2. Een eventueel gebrek of defect moet binnen de 2 maanden na vaststelling worden gemeld bij Woodyou. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. Het is vanzelfsprekend dat er een bonnetje of bewijs van aankoop nodig is om de startdatum aan te tonen.
 3. Gedurende de voormelde periode verbindt Woodyou zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Indien de consument geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging heeft de consument het recht een passende prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst te eisen. Ontbinding van de koopovereenkomst kan evenwel niet worden gevraagd, indien het gebrek van geringe betekenis is.
 4. De consument kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de aankoop.
 5. Zijn onder meer uitgesloten van de wettelijke garantie:
  • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val,...);
  • de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
  • defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
  • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
 • Op batterijen is slechts een garantieperiode van 6 maand toepasselijk.
 1. Om een beroep te doen op de garantie, moet je de originele factuur of aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantietermijn neemt aanvang op het moment van levering. De garantie kan enkel ingeroepen worden ten aanzien van Woodyou. Indien rechtstreeks beroep wordt gedaan op de fabrikant, zijn de eventuele kosten niet ten laste van Woodyou. In geval van tussenkomst door een niet door Woodyou aangewezen derde, vervalt de garantie.
 2. Indien een commerciële garantie van toepassing is, zijn de details hierover terug te vinden in de artikelinformatie op de website.
 3. Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.